Director

Hai-Yu Wang
View Detail
Professor(唐敖庆特聘教授)
haiyu_wang@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8204
Tang Aoqing Building, D205

Faculty Members

Jing Feng
View Detail
Professor (杰青)
jingfeng@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D115
Qi-Dai Chen
View Detail
Professor(杰青)
chenqd@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D113
Yong-Sen Yu
View Detail
Professor
yuys@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D115
Hong Xia
View Detail
Professor(新世纪优秀人才)
hxia@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8203
Tang Aoqing Building, D113
Yong-Lai Zhang
View Detail
Professor(优青)
yonglaizhang@jlu.edu.cn
Tang Aoqing Building, D203
Ai-Wu Li
View Detail
Associate Professor
liaw@jlu.edu.cn
Tang Aoqing Building, D115
Xian-Bin Li
View Detail
Associate Professor
lixianbin@jlu.edu.cn
13843026233
Tang Aoqing Building, D203
Mo-Nan Liu
View Detail
Assistant Professor
graiel@jlu.edu.cn
15584477396
Tang Aoqing Building, D205
Yan-Hao Yu
View Detail
Engineer
yanhao_yu@jlu.edu.cn
13844845902
Tang Aoqing Building, D203

Affiliate Professors

Hong-Bo Sun
View Detail
Changjiang-Scholar Professor
hbsun@jlu.edu.cn

Doctoral Students

Xiao-Wen Cao
View Detail
D4
caoxiaowen2010@outlook.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D111
Bing Han
View Detail
D4
hanbing0508@yeah.net
+86 431 85168242 8109
Tang Aoqing Building, D111
Qiu-Lan Huang
View Detail
D4
qiulanhuang@foxmail.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D329
Yu-Shan Liu
View Detail
D4
james-liuyushan@163.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D109
Si-Ming Sun
View Detail
D4
917169596@qq.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D109
Xue-Peng Wang
View Detail
D4
wangxpjlu@foxmail.com
Tang Aoqing Building, D329
Yan Wang
View Detail
D4
wangyan0719@163.com
Tang Aoqing Building D117
Yang Chen
View Detail
D3
1540066310@qq.com
18744020297
Tang Aoqing Building, D329
Xiu-Yan Fu
View Detail
D3
1054544189@qq.com
13634402436
Tang Aoqing Building, D107
Juan Hao
View Detail
D3
619587457@qq.com
Tang Aoqing Building, D111
Zhi-Shan Hou
View Detail
D3
houzs16@mails.jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D329
Shun-Xin Li
View Detail
D3
1441321893@qq.com
Tang Aoqing Building, D107
Shuai Xv
View Detail
D3
nicholas4125624@163.com
Tang Aoqing Building, D109
Jia-Ji Cao
View Detail
D2
caojj15@mails.jlu.edu.cn
Tang Aoqing Building, D329
Yun-Zhi Dai
View Detail
D2
346019940@qq.com
18143105288
Tang Aoqing Building, D329
Hua Fan
View Detail
D2
fanhua226@163.com
15526892369
Tang Aoqing Building, D329
Yu-Qing Liu
View Detail
D2
675360984@qq.com
18204319433
Tang Aoqing Building, D329
Pin Lv
View Detail
D2
lvpin17@mails.jlu.edu.cn
15961101968
Tang Aoqing Building, D329
Chi Ma
View Detail
D2
machi17@mails.jlu.edu.cn
15584111575
Tang Aoqing Building, D329
Meng-Dan Qian
View Detail
D2
qianmd17@mails.jlu.edu.cn
18844117226
Tang Aoqing Building, D329
Gong Wang
View Detail
D2
458716805@qq.com
13756001859
Tang Aoqing Building, D329
Yuan-Yuan Yue
View Detail
D2
1107905010@qq.com
18844116671
Tang Aoqing Building,D329
Ming-Hui An
View Detail
D1
18844189548@163.com
Tang Aoqing Building, D117
Xin Chen
View Detail
D1
15764356817@163.com
Tang Aoqing Building, D117
Si Gao
View Detail
D1
1205907007@qq.com
Tang Aoqing Building, D117
Qi Guo
View Detail
D1
286952632@qq.com
Tang Aoqing Building, D107
Jian-Guan Hua
View Detail
D1
jg_hua@yahoo.com
15584208122
Tang Aoqing Building, D107
Nai-Rong Jiang
View Detail
D1
278100229@qq.com
Tang Aoqing Building, D111
Mu-Tian Li
View Detail
D1
limt16@mails.jlu.edu.cn
Tang Aoqing Building, D117
Jia-Nan Ma
View Detail
D1
18844189916@163.com
Tang Aoqing Building, D107
Wei Wang
View Detail
D1
446777146@qq.com
18043192429
Tang Aoqing Building, D329
Feng Yu
View Detail
D1
yufeng16@mails.jlu.edu.cn
Tang Aoqing Building, D107
Lin Zhu
View Detail
D1
linzhu16@mails.jlu.edu.cn
Tang Aoqing Building, D117
He Zhu
View Detail
D1
377318921@qq.com
18943982136
Tang Aoqing Building, D109
Yang-Yang Zhao
View Detail
D1
zyyyyz07@163.com
13804464560
Tang Aoqing Building, D329