Director

Hai-Yu Wang
View Detail
Professor
haiyu_wang@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8204
Tang Aoqing Building, D205

Faculty Members

Huai-Liang Xu
View Detail
Professor
huailiang@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8201
Tang Aoqing Building, D201
Yong-Sen Yu
View Detail
Professor
yuys@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D115
Jing Feng
View Detail
Professor
jingfeng@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D115
Qi-Dai Chen
View Detail
Professor
chenqd@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D113
Hong Xia
View Detail
Professor
hxia@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8203
Tang Aoqing Building, D113
Yong-Lai Zhang
View Detail
Professor
yonglaizhang@jlu.edu.cn
Tang Aoqing Building, D203
Ai-Wu Li
View Detail
Associate Professor
liaw@jlu.edu.cn
Tang Aoqing Building, D115
Xian-Bin Li
View Detail
Associate Professor
lixianbin@jlu.edu.cn
13843026233
Tang Aoqing Building, D203
Mo-Nan Liu
View Detail
Assistant Professor
graiel@jlu.edu.cn
15584477396
Tang Aoqing Building, D205
Yan-Hao Yu
View Detail
Engineer
yanhao_yu@jlu.edu.cn
13844845902
Tang Aoqing Building, D203

Affiliate Professors

Hong-Bo Sun
View Detail
Changjiang-Scholar Professor
hbsun@jlu.edu.cn
Saulius Juodkazis
View Detail
Changjiang Chair Professor
sjuodkazis@swin.edu.au
Shengbai Zhang
View Detail
Changjiang Chair Professor
zhangs9@rpi.edu
Vladimir R Tuz
View Detail
1000 Talents Plan Scientist
tvr@rian.kharkov.ua

Postdoctoral Scientists

Hai Wang
View Detail
Postdoctoral Scientist
dawuhai@126.com
+86 431 85168242 8109
Zhuo-Chen Ma
View Detail
Postdoctoral Scientist
mazc825@126.com
+86 431 85168242 8111
Tangaoqing Building, D329
He-Long Li
View Detail
Postdoctoral Scientist
lihelonggzq@126.com
Tang Aoqing Building, D331
Dan Wang
View Detail
Postdoctoral Scientist
wangdan19900509@163.com
Tang Aoqing Building, D203

Doctoral Students

Nian-Ke Chen
View Detail
D4
nianke_chen@hotmail.com
Tang Aoqing Building, D329
Chun-Hao Li
View Detail
D4
lichunhao1990@126.com
Tang Aoqing Buiding, D111
Qian-Kun Li
View Detail
D4
lqkk200888@126.com
Tang Aoqing Building, D111
Jian-Nan Wang
View Detail
D4
wjnjluapple@163.com
Tang Aoqing Building, D109
Xuan-Yu Zhang
View Detail
D4
xuanyuzhang2008@163.com
Tang Aoqing Building, D329
Xiao-Wen Cao
View Detail
D3
caoxiaowen2010@outlook.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D111
Bing Han
View Detail
D3
hanbing0508@yeah.net
+86 431 85168242 8109
Tang Aoqing Building, D111
Dong-Dong Han
View Detail
D3
handongdong_jlu@126.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D107
Xiao-Chuan Han
View Detail
D3
hanxc15@mails.jlu.edu.cn
Tang Aoqing Building, D329
Qiu-Lan Huang
View Detail
D3
qiulanhuang@foxmail.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D329
Yun-Fei Li
View Detail
D3
liyunfei19900301@163.com
Yu-Shan Liu
View Detail
D3
james-liuyushan@163.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D109
Si-Ming Sun
View Detail
D3
917169596@qq.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D109
Xue-Peng Wang
View Detail
D3
wangxpjlu@foxmail.com
Tang Aoqing Building, D329
Yan Wang
View Detail
D3
wangyan0719@163.com
Tang Aoqing Building D117
Yang Chen
View Detail
D2
1540066310@qq.com
18744020297
Tang Aoqing Building, D329
Xiu-Yan Fu
View Detail
D2
1054544189@qq.com
13634402436
Tang Aoqing Building, D107
Juan Hao
View Detail
D2
619587457@qq.com
Tang Aoqing Building, D111
Zhi-Shan Hou
View Detail
D2
houzs16@mails.jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D329
Shun-Xin Li
View Detail
D2
1441321893@qq.com
Tang Aoqing Building, D107
Shuai Xv
View Detail
D2
nicholas4125624@163.com
Tang Aoqing Building, D109
Yuan-Yuan Yue
View Detail
D1
1107905010@qq.com
18844116671
Tang Aoqing Building,D329
Jia-Ji Cao
View Detail
D1
caojj15@mails.jlu.edu.cn
Tang Aoqing Building, D329
Yun-Zhi Dai
View Detail
D1
346019940@qq.com
18166891295
Tang Aoqing Building, D329
Hua Fan
View Detail
D1
fanhua226@163.com
15526892369
Tang Aoqing Building, D329
Yu-Qing Liu
View Detail
D1
675360984@qq.com
18204319433
Tang Aoqing Building, D329
Meng-Dan Qian
View Detail
D1
qianmd17@mails.jlu.edu.cn
18844117226
Tang Aoqing Building, D329
Pin Lv
View Detail
D1
lvpin17@mails.jlu.edu.cn
15961101968
Tang Aoqing Building, D329
Gong Wang
View Detail
D1
458716805@qq.com
13756001859
Tang Aoqing Building, D329
Hong-Wei Zang
View Detail
D1
826445886@qq.com
13944137435
Tang Aoqing Building, D329
Chi Ma
View Detail
D1
machi17@mails.jlu.edu.cn
15584111575
Tang Aoqing Building, D329