2019

329. Qi Guo, Yong-Sen Yu, Zhong-Ming Zheng, Chao Chen , Peng-Long Wang, Zhen-Nan Tian, Yang Zhao, Xin-Yu Ming, Qi-Dai Chen, Han Yang and Hong-Bo Sun,  Femtosecond laser inscribed sapphire fiber Bragg grating for high temperature and strain sensing, IEEE Transactions on Nanotechnology (2019).

328. Lin Zhu, Yuan-Yuan Gao, Bing Han, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Laser fabrication of graphene-based electrothermal actuators enabling predicable deformation, Opt. Lett. (2019).

327. Su Xu, Jian-Bin Liu, Hao Wang, Ci-Kang Su, and Hong-Bo Sun, Three-dimensional metacrystals with broadband isotropic diamagnetic response and all-angle negative index of refraction, Opt. Lett. (2019).

326. Yong-Lai Zhang, Ye Tian, Huan Wang, Zhuo-Chen Ma, Dong-Dong Han, Li-Gang Niu, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun, Dual-3D femtosecond laser nanofabrication enables dynamic actuation,  ACS Nano 13 (2019).

325. Ran Ding, Feng-Xi Dong, Ming-Hui An, Xue-Peng Wang, Mo-Ran Wang, Xian-Bin Li, Jing Feng and Hong-Bo Sun, High-color-rendering and high-efficiency white organic light-emitting devices based on double-doped organic single crystals, Adv. Funct. Mater. (2019).

324. Zhi-Yong Hu, Yun-Lu Sun, Jian-Guan Hua, Yan-Hao Yu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser nano-fabrication with extended processing range, IEEE Photon. Technol. Lett. 31, 133 (2019).

323. Yan-Gang Bi, Yue-Feng Liu, Da Yin, Wen-Quan Wang, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Ultrathin metal film as the transparent electrode in ITO-free organic optoelectronic devices, Adv. Opt. Mater. (2019).

322. Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yan-Gang Bi, Da Yin and Hong-Bo Sun, Recent developments in flexible organic light-emitting devicesAdv. Mater. Technol. 4, 1800371 (2019).

321. Jian-Guan Hua, Zhi-Yong Hu, Si-Jia Xu, Zhen-Nan Tian, Yan-Hao Yu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Centimeter-sized aplanatic hybrid diffractive- refractive lensIEEE Photon. Technol. Lett. 31, 3 (2019).