LaSuN --- Lab of Superfast Nanophotonics
International Nano-Optoelectronics Workshop 2010 (iNOW2010)
Author :
2010-08-15

iNOW 2010 was held on Aug. 1-15, Beijing and Changchun, China. Hong-Hua Fang, Ji-Hong Zhao, Dan-Dan Zhang, Ru-Long Jin, Rui-Zhu Yang, Jing Feng and Prof. Hong-Bo Sun participated in this workshop and gave their presentations. Ji-Hong Zhao received a Best Presentation Award of students.