View Detail
 • Name:
  Gong Wang
 • Position:
  D2
 • Email:
  458716805@qq.com
 • Telephone:
  13756001859
 • Address:
  Tang Aoqing Building, D329
Details
Biosketch:
 
2010.9-2014.7: B.Sc., College of Electronic Science & Engineering, Jilin University, China
2015.9-2017.7: M.Sc., College of Electronic Science & Engineering, Jilin University, China
2017.9-present: Ph.D., College of Electronic Science & Engineering, Jilin University, China
 
Research Areas:
Micro-nano sensors
stimulus-responsive actuators
 
Selected Publications:
1. Gong Wang, Hong Xia, Xiang-Chao Sun, Chao Lv, Shun-Xin Li, Bing Han, Qi Guo, Qing Shi, Ying-Shuai Wang and Hong-Bo Sun, Actuator and generator based on moisture-responsive PEDOT: PSS/PVDF composite film,  Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, 255, 1415-1421.
2. Gong Wang, Tao Liu, Xiang-Chao Sun, Pu Li, Yi-Shi Xu, Jian-Guan Hua, Yan-Hao Yu, Shun-Xin Li, Yun-Zhi Dai, Xin-Yu Song, Chao Lv, and Hong Xia, Flexible pressure sensor based on PVDF nanofiber, Sensors and Actuators A: Physical, 2018, 280, 319-325.